سردار شکارچی
2 ماه قبل

انتقام ما تنها به یک سیلی محدود نمی‌شود

آمریکایی‌ها که متکی به تکنولوژی و ابزار و تجهیزات هستند و دائما در گوش دنیا این نکته را می‌خوانند که می‌توانیم بزنیم و بکشیم، قدرت دفاع از نیروهای خود را هم ندارند چراکه اگر سامانه‌های دفاعی کارآمدی در بزرگترین و مجهزترین پایگاه‌شان داشتند، نباید اجازه می‌دادند موشک‌ها به هدف اصابت کند.

اخباراخباراخباراخباراطلاعیهیادداشت
  انتقام ما تنها به یک سیلی محدود نمی‌شود
  2 ماه قبل
  ادعای هماهنگی با آمریکا پیش از حمله مضحک است

  انتقام ما تنها به یک سیلی محدود نمی‌شود

  آمریکایی‌ها که متکی به تکنولوژی و ابزار و تجهیزات هستند و دائما در گوش دنیا این نکته را می‌خوانند که می‌توانیم بزنیم و بکشیم، قدرت دفاع از نیروهای خود را هم ندارند چراکه اگر سامانه‌های دفاعی کارآمدی در بزرگترین و مجهزترین پایگاه‌شان داشتند، نباید اجازه می‌دادند موشک‌ها به هدف اصابت کند.

  انتقام ما تنها به یک سیلی محدود نمی‌شود
  2 ماه قبل
  ادعای هماهنگی با آمریکا پیش از حمله مضحک است

  انتقام ما تنها به یک سیلی محدود نمی‌شود

  آمریکایی‌ها که متکی به تکنولوژی و ابزار و تجهیزات هستند و دائما در گوش دنیا این نکته را می‌خوانند که می‌توانیم بزنیم و بکشیم، قدرت دفاع از نیروهای خود را هم ندارند چراکه اگر سامانه‌های دفاعی کارآمدی در بزرگترین و مجهزترین پایگاه‌شان داشتند، نباید اجازه می‌دادند موشک‌ها به هدف اصابت کند.

  انتقام ما تنها به یک سیلی محدود نمی‌شود
  2 ماه قبل
  ادعای هماهنگی با آمریکا پیش از حمله مضحک است

  انتقام ما تنها به یک سیلی محدود نمی‌شود

  آمریکایی‌ها که متکی به تکنولوژی و ابزار و تجهیزات هستند و دائما در گوش دنیا این نکته را می‌خوانند که می‌توانیم بزنیم و بکشیم، قدرت دفاع از نیروهای خود را هم ندارند چراکه اگر سامانه‌های دفاعی کارآمدی در بزرگترین و مجهزترین پایگاه‌شان داشتند، نباید اجازه می‌دادند موشک‌ها به هدف اصابت کند.

  انتقام ما تنها به یک سیلی محدود نمی‌شود
  2 ماه قبل
  ادعای هماهنگی با آمریکا پیش از حمله مضحک است

  انتقام ما تنها به یک سیلی محدود نمی‌شود

  آمریکایی‌ها که متکی به تکنولوژی و ابزار و تجهیزات هستند و دائما در گوش دنیا این نکته را می‌خوانند که می‌توانیم بزنیم و بکشیم، قدرت دفاع از نیروهای خود را هم ندارند چراکه اگر سامانه‌های دفاعی کارآمدی در بزرگترین و مجهزترین پایگاه‌شان داشتند، نباید اجازه می‌دادند موشک‌ها به هدف اصابت کند.

  انتقام ما تنها به یک سیلی محدود نمی‌شود
  2 ماه قبل
  ادعای هماهنگی با آمریکا پیش از حمله مضحک است

  انتقام ما تنها به یک سیلی محدود نمی‌شود

  آمریکایی‌ها که متکی به تکنولوژی و ابزار و تجهیزات هستند و دائما در گوش دنیا این نکته را می‌خوانند که می‌توانیم بزنیم و بکشیم، قدرت دفاع از نیروهای خود را هم ندارند چراکه اگر سامانه‌های دفاعی کارآمدی در بزرگترین و مجهزترین پایگاه‌شان داشتند، نباید اجازه می‌دادند موشک‌ها به هدف اصابت کند.

  انتقام ما تنها به یک سیلی محدود نمی‌شود
  2 ماه قبل
  ادعای هماهنگی با آمریکا پیش از حمله مضحک است

  انتقام ما تنها به یک سیلی محدود نمی‌شود

  آمریکایی‌ها که متکی به تکنولوژی و ابزار و تجهیزات هستند و دائما در گوش دنیا این نکته را می‌خوانند که می‌توانیم بزنیم و بکشیم، قدرت دفاع از نیروهای خود را هم ندارند چراکه اگر سامانه‌های دفاعی کارآمدی در بزرگترین و مجهزترین پایگاه‌شان داشتند، نباید اجازه می‌دادند موشک‌ها به هدف اصابت کند.

صدای انقلاب

چرا نهادهای منتسب به رهبری در جهت رفع معضلات اقتصادی مردم